RODINNÝ PENZION A RESTAURACE HOTELÍK

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

1. CHECK-IN / CHECK-OUT


1.1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti u personálu penzionu.

1.2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.

1.3. Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 15:00 hod. až do ukončení provozu restaurace.

1.4. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit personálu nebo správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.

1.5. Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány personálu v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin.V případě opuštění pokoje před otevřením restaurace je host povinen vhodit klíče od pokoje do označené schránky u hlavního vchodu. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00 hodin, bude hostovi účtován další den pobytu.

1.6. V případě že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

1.7. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

2. PRAVIDLA CHOVANÍ HOSTŮ V AREÁLU HOTELÍK


2.1. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.

2.2. Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Zahrnuje veškeré tabákové výrobky, elektronické cigarety, IQOS, vodní dýmky.

PORUŠENÍ BODU 2.2. JE POKUTOVÁNO ČÁSTKOU 5000,- (CZK) ČI 200,- (EUR).

2.3. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

2.4. Děti mladší 15 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

2.5. Psi a jiná zvířata mohou být umístěná v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce.
Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu.
Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.

2.6. Každý zodpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil.
Psi se mohou v prostorách penzionu pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem.

2.7. Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv.

2.8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

2.9. Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně a vybavení pokoje).
Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

PORUŠENÍ BODU 2.9. JE POKUTOVÁNO ČÁSTKOU 5000,- (CZK) ČI 200,- (EUR).

2.10. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

2.11. Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 7:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.
Upozorňujeme hosty předem na zaslechnutí možného hluku z důvodu konaní akcí ve velkém sále při zakoupení jejich pobytu.

3. ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU


3.1. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonáni překážek, proto vždy zamykejte hlavní vchod i pokoj.

3.2. Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů není provozovatelem pojištěn.

3.3. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebo nejbližšímu zaměstnanci penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šířeni požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

TÍSŇOVÁ ČÍSLA


TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ - 112

PRVNÍ POMOC - 155

HASIČI - 150

POLICIE - 158

MAJITELÉ


p. Brhel
+420 737 912 958

p. Brhelová
+420 737 914 569

4. OSTATNÍ


4.1. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo personálu restaurace.

4.2. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat finanční náhradu.

4.3. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.

4.4. Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

4.5. Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, zavřít okna, při příchodu a odchodu uzamknou vchodové dveře.

4.6. Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení, je vedení penzionu oprávněno ubytováni ukončit ihned a bez náhrady.Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vašim pochopením.

Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.